fbpx

XXIII. valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska

V dňoch 20. – 22. apríla 2016 sa v Starej Lesnej konalo XXIII. valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska, ktorého sa zúčastnilo takmer 100 riaditeľov cirkevných škôl a školských zariadení a diecéznych školských úradov. Hosťami boli arcibiskupi Bernard Bober a Cyril Vasiľ, biskup Milan Lach, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák, riaditeľ  Inštitútu vzdelávacej politiky Matej Šiškovič, rektor Kolégia Antona Neuwirtha Martin Luterán, primátor Levoče a bývalý riaditeľ Katolíckeho pedagogického a katechetického centra Milan Majerský, politický analytik Ján Baránek, riaditeľ Dobrej noviny Maroš Čaučík a ďalší.

Združenie katolíckych škôl Slovenska sa na svojom XXIII. zasadnutí zaoberalo Memorandom za lepšie vzdelávanie a budúcnosť Slovenska, Deklaráciou na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR, Programovým vyhlásením vlády SR, ako aj súčasnou situáciou v školstve v súvislosti s postavením a poslaním učiteľa, rodiča a žiaka, ako aj školou ako inštitúciu, ktorá má byť stabilnou nositeľkou nielen vedomostí, poznatkov, ale aj hodnôt. Úlohou školy nemá byť sprostredkovanie skúsenosti so všetkým, čo existuje. Výchovnovzdelávací proces nemá byť pasívnym opisom sveta, ale cieľavedomou edukáciou detí a mládeže. Výber prostriedkov a učebných obsahov má slúžiť vyvážene dvom účelom: pravdivému spoznávaniu sveta a kultivovaniu osobnosti mladého človeka.

Povinné čítanie pre stredoškolákov: Pišťanek, P., Tarageľ, D.: Sekerou a nožom, z ktorého vyplýva aj maturitná otázka, považuje ZKŠS za literatúru nevhodnú a deformujúcu slovenskú mládež. Kniha obsahuje perverzné a vulgárne výrazy urážajúce ľudskú dôstojnosť. Životný štýl, ktorý je v príkrom rozpore  s  ideálmi, ku ktorými má škola žiakov viesť, je v knihe predstavovaný ako vtipný príbeh bez dostatočného kritického postoja.   Študenti stredných škôl sú generácia, ktorej bude patriť budúcnosť slovenského národa, za jej kvalitu spoluzodpovedajú naše školy. Škola má príležitosť aj prostredníctvom povinnej literatúry vštepovať mladým ľuďom čnosti, lásku, afinitu a obdiv k dobru, slušnosti, vernosti, životu a skutočnej kráse, prehlbovať porozumenie medziľudských vzťahov a rozvíjanie estetického cítenia.

Z tohto dôvodu žiada Združenie katolíckych škôl Slovenska stiahnutie knihy Petra Pišťanka a Dušana Tarageľa: Sekerou a nožom z povinnej literatúry pre stredoškolákov.