fbpx

O ZKŠS

Združenie katolíckych škôl Slovenska (ďalej len ZKŠS) je záujmové združenie právnických osôb, ktorými sú katolícke školy, katolícke školské zariadenia a ďalšie výchovné inštitúty zriadené alebo uznané miestnym diecéznym biskupom, jeho generálnym vikárom alebo predstaveným náboženskej spoločnosti. ZKŠS je organizáciou schválenou Biskupskou konferenciou Slovenska ako aj Konferenciou vyšších rehoľných predstavených a Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí na Slovenku a jej činnosť je nimi usmerňovaná, najmä prostredníctvom Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo.

ZKŠS je organizácia s právnou subjektivitou so sídlom v Bratislave. Jej cieľom je vzájomná podpora, pomoc a spolupráca medzi katolíckymi školami, školskými zariadeniami (KŠ/ŠZ) a to najmä v odbornej rovine, ale aj v oblasti budovania spoločenstva; ďalej poskytovanie súčinnosti a spätnej väzby zriaďovateľom KŠ/ŠZ a Komisii KBS pre katechizáciu a školstvo. Ďalšou úlohou ZKŠS je prezentácia, osveta, verejný dialóg a aktívna účasť na formovaní verejnej i odbornej mienky v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti cirkevných škôl a pri vytváraní podmienok tejto činnosti, spolupráca s mimovládnymi organizáciami, relevantnými stavovskými organizáciami a odbornými inštitúciami a spolupráca so zahraničnými partnermi na úrovni ZKŠS.