fbpx

Valné zhromaždenie

Program VZ ZKŠS 2016

XXIII. valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska

V dňoch 20. – 22. apríla 2016 sa v Starej Lesnej konalo XXIII. valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska, ktorého hosťami boli arcibiskupi Bernard Bober a Cyril Vasiľ, biskup Milan Lach, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák, riaditeľ  Inštitútu vzdelávacej politiky Matej Šiškovič, rektor Kolégia Antona Neuwirtha Martin Luterán, politický analytik Ján Baránek, riaditeľ Dobrej noviny Maroš Čaučík a ďalší. Účastníkmi bolo takmer 100 riaditeľov cirkevných škôl a školských zariadení a diecéznych školských úradov.

Združenie katolíckych škôl Slovenska sa na svojom XXIII. zasadnutí zaoberalo Memorandom za lepšie vzdelávanie a budúcnosť Slovenska, Deklaráciou na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR, Programovým vyhlásením vlády SR, ako aj súčasnou situáciou v školstve v súvislosti s postavením a poslaním učiteľa, rodiča a žiaka, ako aj školou ako inštitúciu, ktorá má byť stabilnou nositeľkou nielen vedomostí, poznatkov, ale aj hodnôt. Úlohou školy nemá byť sprostredkovanie skúsenosti so všetkým, čo existuje. Výchovnovzdelávací proces nemá byť pasívnym opisom sveta, ale cieľavedomou edukáciou detí a mládeže. Výber prostriedkov a učebných obsahov má slúžiť vyvážene dvom účelom: pravdivému spoznávaniu sveta a kultivovaniu osobnosti mladého človeka.

Povinné čítanie pre stredoškolákov: Pišťánek, P., Tarageľ, D.: Sekerou a nožom, z ktorého vyplýva aj maturitná otázka, považuje ZKŠS za literatúru nevhodnú a deformujúcu slovenskú mládež. Kniha obsahuje perverzné a vulgárne výrazy urážajúce ľudskú dôstojnosť. Životný štýl, ktorý je v príkrom rozpore  s  ideálmi, ku ktorými má škola žiakov viesť, je v knihe predstavovaný ako vtipný príbeh bez dostatočného kritického postoja.   Študenti stredných škôl sú generácia, ktorej bude patriť budúcnosť slovenského národa, za jej kvalitu spoluzodpovedajú naše školy. Škola má príležitosť aj prostredníctvom povinnej literatúry vštepovať mladým ľuďom čnosti, lásku, afinitu a obdiv k dobru, slušnosti, vernosti, životu a skutočnej kráse, prehlbovať porozumenie medziľudských vzťahov a rozvíjanie estetického cítenia.

Z tohto dôvodu žiada Združenie katolíckych škôl Slovenska stiahnutie knihy Petra Pišťánka a Dušana Tarageľa: Sekerou a nožom z povinnej literatúry pre stredoškolákov.

 

PROGRAM VZ ZKSŠ 2015

V dňoch 28. – 30. 4. 2015 sa v Starej Lesnej konalo XXII. valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska, na ktorom sa zúčastnilo takmer 100 riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení. Riaditelia škôl prijali na valnom zhromaždení vyhlásenie, v ktorom deklarujú, že dôležitejšie ako riešenie dôsledkov je prevencia. ZKŠS pozýva všetkých kolegov pedagógov k príprave na život detí vo vzťahoch, k príprave na manželstvo a rodičovstvo, čo spolu s odborným a osobnostným rastom formuje žiakov na zodpovedných a čestných ľudí, schopných a ochotných postarať sa nielen o seba, ale aj o blížnych. Riaditelia cirkevných škôl vidia v každom dieťati jeho jedinečnosť a talenty a naďalej budú približovať žiakom ideály, podporovať ich v čnostiach, dávať im skúsenosť úspechu a zmyslu každého ich úsilia alebo dobrej vôle. Podľa účastníkov VZ ZKŠS – takto posilňovaní a rešpektovaní chlapci a dievčatá majú šancu v dospelosti vyrásť v zrelé osobnosti, schopné sebaprijatia i prijatia druhých ľudí. Toto považujú riaditelia katolíckych škôl za kľúčové v predchádzaní asociálneho správania. Za riešenie domáceho násilia a násilia na ženách nepovažujú zavedenie rodovej agendy do škôl, ale rovnakú dôstojnosť pre chlapcov a dievčatá, ženy i mužov a ich formovanie v zrelé osobnosti, schopné milovať a šíriť pokoj a dobro. Riaditelia cirkevných škôl vyhlasujú, že všetky deti majú rovnakú dôstojnosť a hodnotu a že budúcnosť Slovenska a kvalita života v ňom závisí od kvality prípravy našich detí na život.
Medzi prednášajúcimi bola aj bývalý minister školstva Eugen Jurzyca, europoslankyňa Anna Záborská, generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva MŠVVŠ SR Marián Galan, riaditeľka ŠPÚ Petra Fridrichová a ďalší. Stretnutiu riaditeľov škôl prialo aj slnečné počasie, tatranské prostredie, príjemná atmosféra priateľstva a živého spoločenstva a profesionálny prístup personálu hotela.
Účastníci Valného zhromaždenia ZKŠS opakovane zvolili za prezidenta Združenia katolíckych škôl Slovenska Jána Horeckého, riaditeľa bratislavskej Spojenej školy sv. Františka z Assisi.

 

Program VZ ZKŠS 2014

XXI. Valné zhromaždenie ZKŠS, sa konalo v Žiline, 6. a 7. mája 2014.
Žilina privítala v dňoch 6. – 7. mája 2014   XXI. valné zhromaždenie a odborné stretnutie riaditeľov Združenia katolíckych škôl Slovenska, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 60 riaditeľov katolíckych škôl. Účastníci sa venovali aktuálnym témam, ktoré hýbu školstvom, ale aj celou spoločnosťou. Stretnutie sa uskutočnilo za finančnej podpory Nadácie Konrada Adenauera. V odbornej časti generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva Zdenko Krajčír riaditeľov informoval o aktuálne pripravovanej školskej legislatíve, ale pomenoval aj pridanú hodnotu katolíckych škôl: silné spoločenstvo rodín a ich participácia na fungovaní škôl.Medzi prednášajúcimi boli aj riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Viliam Kratochvíl, bývalý minister školstva Martin Fronc, riaditeľ Žilinského pastoračného centra pre rodinu Roman Seko, poslanec NR SR Richard Vašečka, ako aj právnici a organizátori petícií za zachovanie sviatku Sedembolestnej (Martin Dilong) a ochranu rodiny (Anton Chromík).Medzi prednášajúcimi bol aj zahraničný hosť – Martin Kugler, riaditeľ Observatória intolerancie a diskriminácie voči kresťanom, ktorý hovoril o postavení kresťanov v zahraničí a intolerancii voči nim. Prezident Združenia Ján Horecký okrem iného informoval o tom, že Združenie podniká kroky pre to, aby sa deťom nevnucovala sexuálna výchova podľa predstáv liberálnych skupín, ale aby im boli vštepované skutočné hodnoty.Povzbudzujúce posolstvo odovzdal vo svojom príspevku trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, ktorý vyzdvihol dôležitú, až nenahraditeľnú úlohu katolíckych vychovávateľov v našej spoločnosti.Renáta Ocilková
Žilina privítala v dňoch 6. – 7. mája 2014, XXI. valné zhromaždenie a odborné stretnutie riaditeľov Združenia katolíckych škôl Slovenska, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 60 riaditeľov katolíckych škôl. Účastníci sa venovali aktuálnym témam, ktoré hýbu školstvom, ale aj celou spoločnosťou. Stretnutie sa uskutočnilo za finančnej podpory Nadácie Konrada Adenauera.

V odbornej časti generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva Zdenko Krajčír riaditeľov informoval o aktuálne pripravovanej školskej legislatíve, ale pomenoval aj pridanú hodnotu katolíckych škôl: silné spoločenstvo rodín a ich participácia na fungovaní škôl.

Medzi prednášajúcimi boli aj riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Viliam Kratochvíl, bývalý minister školstva Martin Fronc, riaditeľ Žilinského pastoračného centra pre rodinu Roman Seko, poslanec NR SR Richard Vašečka, ako aj právnici a organizátori petícií za zachovanie sviatku Sedembolestnej (Martin Dilong) a ochranu rodiny (Anton Chromík).

Medzi prednášajúcimi bol aj zahraničný hosť – Martin Kugler, riaditeľ Observatória intolerancie a diskriminácie voči kresťanom, ktorý hovoril o postavení kresťanov v zahraničí a intolerancii voči nim. Prezident Združenia Ján Horecký okrem iného informoval o tom, že Združenie podniká kroky pre to, aby sa deťom nevnucovala sexuálna výchova podľa predstáv liberálnych skupín, ale aby im boli vštepované skutočné hodnoty.

Povzbudzujúce posolstvo odovzdal vo svojom príspevku trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, ktorý vyzdvihol dôležitú, až nenahraditeľnú úlohu katolíckych vychovávateľov v našej spoločnosti.

 

PROGRAM VZ ZKSŠ 2013

Zápisnica z XX. Valného zhromaždenia ZKŠS, 2. a 3. mája 2013 v Bratislave