fbpx

Výtvarná súťaž „a Slovo bolo u Boha“

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

v mene Združenia katolíckych škôl Slovenska a organizátora súťaže – Spojenej školy sv. Rodiny Bratislava, Vás srdečne pozývame do XXVIII. ročníka celoslovenského kola výtvarnej časti súťaže „a Slovo bolo u Boha“.

Témy súťaže:

 1. kategória:    Srdce otvorené celému svetu*
  Jubileum Zeme: Ochraňujme našu Zem, aby sa znovu radovala.
 2. kategória:  Srdce otvorené celému svetu*
  Tri nové invokácie do Loretánskych litánií : Matka milosrdenstva / Matka nádeje / Útecha migrantov
 3. kategória: „Vstaň, lebo ťa ustanovím za svedka toho, čo si videl“  (porov. Sk 26, 16)
 4. kategória:  Srdce otvorené celému svetu*
  * Téma „Srdce otvorené celému svetu“ vychádza z novej encykliky pápeža Františka „Fratelli tutti“ – o bratstve a sociálnom priateľstve. Srdce otvorené celému svetu je srdce otvorené pre migrantov, pre ľudí na úteku pred vojnami, prenasledovaniami, prírodnými pohromami; pre ľudí v núdzi, chudobe, na okraji spoločnosti.

Podmienky súťaže:

Veľkosť prác:  formát max. A3, t. j. 29,7 x  42 cm  – práce, ktoré budú mať väčšie rozmery  nebudú môcť byť zaradené.

Technika: ľubovoľná

Suché pastely a práce s uhlom je potrebné dobre zafixovať fixatérom, prípadne lakom na vlasy tak, aby sa nerozmazávali.

Práce iného druhu (plastiky, sochy a pod.) sa nebudú hodnotiť a nebudú do súťaže zaradené.

Práce ostávajú celý jeden školský rok vystavené na paneloch vo vestibule usporiadateľa a usporiadateľ ich nevracia späť.

Kategórie pre hodnotenie:

 1. kategória: žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ
 2. kategória: žiaci 5.- 9. ročníka ZŠ, resp. 1. – 4. ročník osemročných gymnázií
 3. kategória: žiaci ZUŠ
 4. kategória: žiaci špeciálnych škôl

Práce je potrebné poslať do 26. 2. 2021 na adresu:

Spojená škola Svätej Rodiny
Gercenova 10
851 01 Bratislava

Práce je potrebné označiť názvom školy, celým menom, témou a vekom (triedou) žiaka –  zozadu čitateľne!

Kontakt:

https://skolasvr.edupage.org/
https://zkss.sk/

Ďakujeme Vám!

Vyprosujeme Vám zdravie, pokoj a milosť Ducha Svätého.

Mgr. Daniel Masarovič
prezident ZKŠS