fbpx

V novembri začíname školské kolá súťaže „A Slovo bolo u Boha“

Vážení priatelia hodnotnej literatúry, vzácni učitelia,

pozývame Vás aj s Vašimi žiakmi zapojiť sa do ďalšieho ročníka súťaže „…a Slovo bolo u Boha“.

Poslaním súťaže „… a Slovo bolo u Boha …“ je rozvíjať záujem o hodnotnú literatúru, spoznať krásu kresťanskej literatúry, prehlbovať vzťah a úctu k materinskej reči, vytvárať dobré podmienky na umelecký prednes literatúry, podporovať odborný rast talentovaných žiakov a dať im príležitosť spoznať krásu kultivovaného prejavu nielen v slove, ale i vo výtvarnom prejave; umožniť učiteľom a žiakom vymeniť si skúsenosti a prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov.

Termíny celoslovenského kola a krajských kôl súťaže:

Súťaž „…A Slovo bolo u Boha“ šk. rok 2018/2019

Celoslovenské kolo: 23.03.2019; Spojená škola sv. Rodiny, Gercenova 10, 851 01 Bratislava

Krajské kolá:

Kraj Miesto konania Dátum
Banskobystrický Katolícke gymnázium Š. Moysesa,Banská Bystrica 29.11.2018
Bratislavský Spojená škola sv. Františka Assiského,Malacky 13.02.2019
Nitriansky Základná škola sv. Dona Bosca,Topoľčany 22.11.2018
Trenčín Základná škola sv. Andreja – Svorada a Benedikta, Trenčín 07.12.2018
Trnava Gymnázium Angely MericiTrnava 11.12.2018
Západ KE a PO Cirkevná spojená škola, Poprad 19.01.2019
Východ KE a PO Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda,Humenné 08.12.2018
Žilina Gymnázium sv. Andreja,Ružomberok 05.02.2019

Témy na výtvarnú súťaž:

Témy na výtvarná časť súťaže

…A Slovo bolo u Boha… – Slovom o Tvojej láske 2019:

1. stupeň:
Taký veľký, taký malý, môžeš svätým byť!
2. stupeň:
Žalm 91: Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
Spoločná téma:
Čo môžem ja urobiť pre prírodu, ktorú nám dal Pán Boh?

ZUŠ: (predurčená technika linoryt, v prípade nedostatku technických prostriedkov môže byť aj
iná zaujímavá technika)
1. Ty si ten Baránok, ktorý sníma hriechy sveta, Ty si ten Baránok s kľúčmi od podsvetia.
2. Príď tvoje kráľovstvo.
Podmienky: Formát: maximálne A3, t. j. 29,7 x 42 cm (väčšie práce nebudú zaradené!!!).
Technika ľubovoľná. Suché pastely a práce s uhlom je potrebné dobre zafixovať fixatérom, prípadne lakom na
vlasy tak, aby sa nerozmazávali.
Práce je treba zozadu čitateľne označiť školou, celým menom, témou a vekom (triedou) žiaka.
Práce iného druhu (plastiky, sochy a pod.) sa nebudú hodnotiť.
Práce zostávajú celý jeden školský rok vystavené prilepené na paneloch vo vestibule usporiadateľa –
NEVRACIAME ICH!

Kategórie pre hodnotenie:
I. kategória – žiaci 1.-4. ročníka ZŠ
II. kategória – žiaci 5.-9. ročníka ZŠ, resp. prímy až kvarty gymnázií.
III. kategória – práce žiakov ZUŠ
Práce je potrebné poslať do 22. februára 2019 na adresu:
Spojená škola Svätej Rodiny
Gercenova 10
851 01 Bratislava

…………

Hodnotiace kritéria umeleckého prednesu