fbpx

TS: XXVIII. ročník Valného zhromaždenia Združenia katolíckych škôl Slovenska: Vzdelávanie – spoločná cesta za múdrosťou

V dňoch 20. – 22.4. 2022 sa vo Vyhniach uskutočnilo XXVIII. Valné zhromaždene Združenia katolíckych škôl Slovenska za účasti viac ako 85 riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska. Ako už napovedá samotný podtitul Valného zhromaždenia Vzdelávanie – spoločná cesta za múdrosťou, celé podujatie sa nieslo v duchu uvažovania o aktuálnych perspektívach vzdelávania mladého človeka. Základnou premisou, ktorá symbolizovala celé podujatie bolo, že putovanie za múdrosťou je spoločnou cestou, cestou vzájomnej jednoty a tvorivého spoločenstva.

Pre účastníkov podujatia bol pripravený inšpiratívny program s pestrými odbornými témami. Pozvanie na tento ročník prijali okrem iných vzácnych hostí aj otec arcibiskup Mons. Bernard Bober a vladyka Cyril Vasiľ, ktorí venovali svoje slová aktuálnej téme postavenia katolíckych škôl a špeciálne o ich význame v procese synodality. O príležitostiach, ktoré prináša kurikulárna reforma základného vzdelávania uvažovali pani Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu a pán Martin Kríž, riaditeľ odboru kurikula a inovácií MŠVVaŠ SR. Valné zhromaždenie významne obohatil svojim príspevkom aj popredný český neurobiológ MUDr. Martin Jan Stránský s odborným príspevkom o vplyve digitálnych technológií na proces učenia sa žiaka. Okrem iného prezentoval aj najnovšie výsledky vedeckých výskumov týkajúce sa neurologických dopadov moderných technológií na ľudský mozog, čim rozvíril nielen vecnú diskusiu, ale aj nový pohľad na zásadné účinky digitálnych technológií na samotný proces myslenia a učenia žiaka.

Blok s názvom Príklady dobrej praxe zastupovali prednášajúci pán Martin Luterán so svojim príspevkom Akadémia veľkých diel, pán Martin Šmilňák predstavil Perspektívy vzdelávania z pohľadu CEEC (Európskeho výboru pre katolícke vzdelávanie) a Gabriel Lukáč zo spoločnosti FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. oboznámil všetkých účastníkov s programom „Zdravá škola 2030“.

Riešenia pre každodennú prax z pracovnoprávnej oblasti priniesla pani Katarína Tamášová Karácsonyová zo spoločnosti OVES s.r.o. Vzácnymi hosťami tohtoročného Valného zhromaždenia boli aj zástupcovia českého cirkevného školstva, p. Martin Čech, p. Ján Košárek a sr. Markéta Hanáková, ktorí ponúkli svoju jedinečnú skúsenosť na problematiku duchovnej správy školy z pohľadu zriaďovateľa, riaditeľa školy, školskej kaplánky.

Združenie katolíckych škôl Slovenska sa na Valnom zhromaždení zaoberalo rôznorodými témami, ponúklo inšpirujúce pohľady na aktuálne témy a spoločne so všetkými účastníkmi sa vydalo na spoločnú cestu hľadania nových možností moderného vzdelávania pre efektívnejší rozvoj potenciálu človeka.