fbpx

Témy výtvarnej časti súťaže „…a Slovo bolo u Boha…“

Témy na výtvarnú časť súťaže …A Slovo bolo u Boha… – Slovom o Tvojej láske 2020:

1.stupeň: Biblia očami detí: Ako sa stal Dávid kráľom

2. stupeň: Verím v Boha, Otca všemohúceho

Všeobecná téma: Biblia očami detí: MOJŽIŠ – Princ Egyptský

Téma pre ZUŠ: Ikona sv. Rodiny

 

Podmienky: Formát: maximálne A3, t. j. 29,7 x 42 cm (väčšie práce nebudú zaradené!!!)

Technika ľubovoľná. Suché pastely a práce s uhlom je potrebné dobre zafixovať fixatérom,
prípadne lakom na vlasy tak, aby sa nerozmazávali.

Práce je treba zozadu čitateľne označiť školou, celým menom, témou a vekom (triedou) žiaka.
Práce iného druhu (plastiky, sochy a pod.) sa nebudú hodnotiť.

Práce zostávajú celý jeden školský rok vystavené prilepené na paneloch vo vestibule
usporiadateľa – NEVRACIAME ICH!

Kategórie pre hodnotenie:
I. kategória – žiaci 1.-4. ročníka ZŠ
II. kategória – žiaci 5.-9. ročníka ZŠ, resp. prímy až kvarty gymnázií.
III. kategória – práce žiakov ZUŠ

Práce je potrebné poslať do 2. marca 2020 na adresu:
Spojená škola Svätej Rodiny
Gercenova 10
851 01 Bratislava

Organizačný poriadok súťaže (príloha)