fbpx

Stanovisko ZKŠS k vyhláseniu štrajku od 25.1.2016 Iniciatívou slovenských učiteľov

 

ZKŠS a ostatné stavovské a odborové organizácie sa zjednotili na požiadavkách a návrhoch predložených vláde Slovenskej republiky v roku 2013. Keďže plnenie našich oprávnených požiadaviek vládou SR nebolo dostatočné, ZKŠS pri každej príležitosti (petícia za spravodlivé financovanie školstva, rokovania s ministrom školstva, rozporové konania v rámci legislatívnych procesov, verejné vystúpenia, okrúhle stoly ministra školstva a partnerských organizácií atď.), vyjadrovalo nesúhlas s postojom vlády SR ku školstvu a podmienkam, v ktorých školy prežívajú.

Na poslednom stretnutí s ministrom školstva Jurajom Draxlerom, 12.1.2016 prezident ZKŠS zhodnotil negatívny stav a vývoj školstva ako rozhodujúci faktor ohrozenia budúcnosti Slovenska. Uviedol, že v súčasnom, pokrízovom vývoji hospodárstva Slovenska, už niet inej prekážky pre výrazné zlepšenie podmienok práce v školstve, než je politická vôľa vládnucej strany a vlády SR.

Prezident ZKŠS oznámil ministrovi školstva, že cirkevné školy ako spoluzodpovední za vývoj kvality života v našej krajine sa neohraničia svojou prácou, neobmedzia komunikáciou a nebudú sa len prizerať, ak sa pre absenciu múdrosti, zodpovednosti a koncepcie budú znižovať šance Slovenska na udržateľný a pozitívny rozvoj, na slušný a dobrý život našich detí v budúcnosti. Preto sme odhodlaní, ak to bude jediná šanca ako pomôcť Slovensku, pristúpiť k nátlakovým akciám a viacerými prostriedkami aj občianskej neposlušnosti primäť budúcu vládu SR k investíciám do jediného potenciálu Slovenska, do jeho ľudí a tak zaručiť životaschopnosť a konkurencieschopnosť aj ďalších generácií nášho Slovenska. Zaručiť, aby sme prežili, aj keby nás raz opustili automobilky, od ktorých je dnes hospodárstvo krajiny dominantne závislé.

Situáciu v školstve a naliehavú potrebu zmien hodnotíme rovnako ako iniciátori štrajku. Do štrajku od 25.1.2016 sa však nezapájame a to z dvoch principiálnych dôvodov:

  1. štrajk je aktom sociálneho násilia, ktorého dôsledky zasahujú v prípade učiteľov (a niektorých ďalších povolaní) nevinné a zraniteľné skupiny obyvateľstva. Pre kresťanských pedagógov žiaci nemôžu byť rukojemníkmi a dôsledky štrajku by nemali niesť rodičia našich žiakov. Cirkevné školy majú charakter spoločenstva ako miestna cirkev; cirkevné školy sú odkázané na rodičov a naopak. Štrajk učiteľov znamená odísť od detí, spôsobiť ťažkosti rodičom – voličom, vyvolať v nich nespokojnosť, ktorú títo môžu adresovať politikom, čím sa vytvára tlak na vydobytie svojich požiadaviek. To nie je kresťanský postoj. Kresťanský učiteľ nemiluje zverené deti „do výšky svojho platu“, vzdeláva a vychováva ich ako svoje vlastné deti. Štrajk je pre nás akceptovateľný iba ako posledná možnosť záchrany pred väčším zlom a pod podmienkou všeobecného súhlasu a jednoty s cirkvou a rodičmi.
  2. za nešťastný považujeme termín štrajku. Šesť týždňov pred voľbami sa nedajú na žiadnej vláde vymôcť potrebné systémové zmeny, je možné len zneužiť populizmus, resp. predvolebnú politiku v prospech (?) štrajkujúcej skupiny obyvateľov. Neželáme si, aby práve učitelia zavádzali do spoločnosti tento deštruktívny prvok, štrajkovať tesne pred voľbami, v snahe vymôcť si pre seba aspoň krátkodobý prospech. Učitelia by mali byť nositeľmi ducha a vnášať do spoločnosti pozitívne kultúrne a morálne vzorce správania.

Vážime si odhodlanie kolegov učiteľov, ktorí vstupujú do štrajku a spolu rovnako hodnotíme stav a potreby školstva pre lepšiu budúcnosť Slovenska. Vyjadrujeme solidaritu s ich úsilím.

Uznávame ústavné právo na štrajk zamestnancov školstva a napriek rozporu s kresťanským postojom k tejto veci, ubezpečujeme všetkých prípadných účastníkov štrajku o našej podpore v oblasti požiadaviek, o kontinuálnom úsilí o podobné ciele, o ľudskom pochopení ich rozhodnutia a o modlitbách za nich, jednotu a dôstojnosť nášho stavu v prospech zvereného pokladu Slovenska – našich detí.

Ponúkame však lepšiu cestu a účinnejšie riešenie:

Pridávame sa k iniciatíve prezidenta Slovenskej republiky, Andreja Kisku, ktorý v zhode s naším postojom, pri stretnutiach s osobnosťami Slovenska vyhlasuje školstvo a zdravotníctvo za absolútne priority v nadchádzajúcom období, povzbudzuje k aktívnej účasti vo voľbách a naprieč celým politickým spektrom k historicky prvému rozhodnutiu politických, odborných a spoločenských elít Slovenska postaviť školstvo a zdravotníctvo na prvé dve priečky priorít.

Vzhľadom na naliehavosť situácie a priaznivé ekonomické možnosti ZKŠS vyhlasuje, že bez ohľadu na výsledok parlamentných volieb a zostavu budúcej vlády, adresujeme všetkým poslancom NR SR výzvu k prioritnému riešeniu školstva na Slovensku, aby do škôl hromadne prichádzali osobnosti, aby školy produkovali čoraz viac schopných, vzdelaných, podnikavých, úspešných, slušných a charakterných ľudí, s cieľom rozkvetu našej vlasti a všeobecného pozdvihnutia kvality nášho života.

Ďalšie odsúvanie tejto priority je neospravedlniteľné a ZKŠS spolu s ostatnými partnermi je pripravené aj na radikálne kroky, ktoré môžu nadchádzajúcej vláde SR pomôcť uprednostniť dlhodobejšiu investíciu do školstva a zdravotníctva pred krátkodobým plátaním problémov nesystematickým rozhadzovaním peňazí.

Veríme v pozitívnu budúcnosť Slovenska, tešíme sa z možnosti prispieť k záchrane a zveľadeniu nášho dedičstva a odovzdať krajinu našim deťom v lepšom stave, než je dnes. Ideme s nádejou k voľbám. Tešíme sa na spoluprácu so všetkými ľuďmi dobrej vôle a všetkým Vám prajeme

pokoj a dobro

v Bratislave, 15. 1. 2016                                                        Ján Horecký, prezident ZKŠS