fbpx

Pozitívne správy pre cirkevné školy! Novela zákona o rovnom financovaní bola posunutá do 2. čítania

Novela zákona o rovnom financovaní bola dnes hlasovaním poslancov posunutá do 2. čítania, ktoré bude obsahom ďalšej parlamentnej schôdze (začne 23.11. 2021).

Poslanci Národnej rady SR začali prerokovávať novelu Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. NÁŠ (spoločný návrh zástupcov neštátnych škôl a školských zariadení) NÁVRH NOVELY ZÁKONA ZROVNOPRÁVŇUJÚCI FINANCOVANIE NEŠTÁTNYCH ŠKÔL a ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ Z PODIELOVÝCH DANÍ V NÁRODNEJ RADE SR (NR SR)

Podstatou návrhu novely zákona je zmena financovania z podielových daní na sumu výšky nápočtu a formou uzatvorenia zmluvy, ktorá nahradí VZN, čím sa zjednoduší celý proces a zrovnoprávni postavenie zriaďovateľov. Novela zároveň zrovnoprávňuje aj spôsob financovania žiakov nad 15 rokov v ZUŠ a JŠ prechodom z VÚC na obce.

Prijatím tohto návrhu sa splní naša dlhodobá výzva a zároveň jedna z úloh Programového vyhlásenia Vlády SR na roky 2021-2024: „Vláda SR vyvinie úsilie na základe princípu rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia.“

Budeme pevne dúfať, že novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá má upraviť financovanie škôl, bude schválená v jej plnom rozsahu. Ak sa tak stane a zákon bude schválený, bude to veľká výhra nie len pre nás a cirkevné školy, ale aj pre všetky neštátne školy v našom školskom systéme.