fbpx

Odborná konferencia ZKŠS o charakterovom vzdelávaní

Združenie katolíckych škôl Slovenska v uplynulých dňoch (17. – 19. 4. 2024) organizovalo v Novom Smokovci odbornú konferenciu o charakterovom vzdelávaní s názvom „Rozvíjanie charakteru v prostredí školy“. Hlavným cieľom konferencie bolo ponúknuť riaditeľom a ďalším zástupcom katolíckych škôl a školských zariadení na Slovensku nové perspektívy pre systematickú formáciu charakteru mladého človeka v školskom prostredí. Ako uviedol riaditeľ ZKŠS Daniel Masarovič, „pripravenosť žiakov a študentov zaujať v dnešnej dobe zodpovednú pozíciu za lepšiu a spravodlivejšiu budúcnosť sveta totiž v rozhodujúcej miere závisí od ich schopnosti riadiť svoje myslenie a konanie na základe zvnútornených morálnych dispozícií, teda cností“. Aj postupne zavádzaná kurikulárna reforma základného vzdelávania prezentuje ako sledovaný edukačný cieľ rozvíjanie komplexnejších kompetencií, ktoré okrem vedomostí a zručností predstavujú kľúčové osobnostné prvky – hodnoty a postoje. Daniel Masarovič ďalej zdôraznil potrebu toho, aby sa na školách venovala zvýšená pozornosť uplatňovaniu nových pedagogických prístupov integrujúcich klasické predmetové vzdelávanie s koncepčnou charakterovou formáciou. „Do bežného školského vzdelávania potrebujeme nevyhnutne zavádzať výchovné aktivity, ktoré pomáhajú žiakovi rozvíjať cnosti ako základné piliere dobrého charakteru vedúce k praktickej múdrosti a prosociálnej orientácii. Vedomé posilňovanie formácie charakteru zároveň podporuje rozvoj pozitívnych silných stránok človeka, ktorých objavenie a zvedomenie zohráva dôležitú rolu pri neskoršom uplatňovaní jedinečného osobnostného potenciálu mladého človeka v jeho osobnom i profesionálnom živote“.

Hlavným rečníkom konferencie bol uznávaný pedagóg a komeniológ prof. Ján Hábl z Českej republiky, ktorý prezentoval charakter ako prioritu vzdelávania, ktoré má budúcnosť. Vychádzajúc z učenia J. A. Komenského sa zamýšľal nad tým, či je dobro „učiteľné“, ako sa človek stáva ľudským a aké sú zásady pedagóga pri formácii charakteru človeka.

V príspevku „Škola s charakterom“ bol účastníkom konferencie predstavený koncept výchovy charakteru v novom štátnom vzdelávacom programe. Andrej Rajský, Martin Brestovanský a Marek Wiesenganger z Trnavskej univerzity rôznymi praktickými príkladmi zážitkového učenia, napr. pomocou „kariet cnosti“ ukázali ako koncept charakterového vzdelávania úspešne implementovať do života školy.

Riaditeľka Odboru inklúzie, poradenstva a prevencie MŠVVaM SR Jana Merašická spolu s kolegyňou Ivanou Blažkovou z ministerstva školstva Českej republiky prepojili tému výchovy k charakteru s novým systémom podporných opatrení poskytovaných na školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zdôraznili postavenie učiteľa ako kľúčového nositeľa realizácie podporných opatrení, ktorých zavádzanie musí zohľadňovať prvky humanistickej psychológie rešpektujúcej osobité jedinečnosti konkrétneho žiaka.

Konferenciu svojou účasťou poctili biskupi Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy a spišský diecézny biskup František Trstenský. V svojich príhovoroch sa venovali tomu, ako konštruktívne realizovať pri formácii človeka synodálnu cestu ako štýl života Cirkvi a ako môžu katolícke školy v kontexte aktuálnych výziev dnešnej doby konkrétne uskutočňovať svoju evanjelizačnú misiu.

Konferencie ZKŠS sa zúčastnilo asi 120 zástupcov katolíckeho školstva a ďalších hostí a záštitu nad podujatím prevzal Mons. Bernard Bober, predseda KBS.