fbpx

„NIE!“ násiliu a pornografii na školách!

Do povinnej literatúry pre stredné školy sa dostala kniha P. Pišťanka – D. Tarageľa. „Sekerou a nožom“, ktorú považujeme za literatúru nevhodnú a deformujúcu slovenskú mládež. Kniha obsahuje perverzné a vulgárne výrazy a texty urážajúce ľudskú dôstojnosť. Povinná skúsenosť a „zážitok“ so životným štýlom prezentovaným v tejto knihe je v príkrom rozpore s humanitnými a odbornými princípmi zodpovedného a cieľavedomého vzdelávania a výchovy; principiálny nesúlad je aj s cieľmi štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá, ktorý sa má okrem iného „podieľať na vymedzovaní hodnôt slušného a morálneho človeka“.

Študenti stredných škôl sú generácia, ktorej bude patriť budúcnosť slovenského národa, za jej kvalitu spoluzodpovedajú naše školy. Úlohou školy nie je sprostredkovať  žiakom nekritickú skúsenosť s úplne všetkým, čo existuje a nie všetko, čo v slobodnej spoločnosti existuje, má rovnakú hodnotu a zaslúži si rovnakú pozornosť. Výchovnovzdelávací proces nie je pasívnym opisom sveta, ale cieľavedomou edukáciou detí a mládeže. Výber prostriedkov a učebných obsahov slúži vyvážene dvom účelom: pravdivému spoznávaniu sveta a kultivovaniu osobnosti mladého človeka.

Podľa predsedu Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny PhDr. Jána Papugu, PhD. „škola ako inštitúcia by nemala devalvovať kultúrnosť žiakov takýmito textami bez ohľadu na to, ako sa mladí ľudia správajú reálne v živote alebo na to, či majú prístup k „ostrejším“ textom. Škola nie je inštitúcia masmediálneho charakteru, ktorá by si mala získavať pozornosť žiakov za každú cenu – aj za cenu porušenia etických noriem. Túto úlohu, nanešťastie, zastupujú masmédiá a internet, škola by mala ponúkať alternatívy k životnému štýlu, ktoré nám podsúvajú médiá.“

Preto žiadame stiahnutie knihy Petra Pišťanka a Dušana Tarageľa: „Sekerou a nožom“ z povinnej literatúry pre stredoškolákov.

Zároveň žiadame, aby ministerstvo školstva prijalo jasné pravidlá k všetkým učebným materiálom, aby sa takéto prípady nemohli opakovať – je neprípustné, aby sa žiaci museli povinne hodiny zaoberať materiáloms explicitným vulgárnym sexuálnym obsahom, sexuálnym násilím, pornografiou ponižujúcou dôstojnosť žien. Podobne, ako sú žiaci chránení pred propagáciou rôznych foriem nenávisti či akéhokoľvek spôsobu pošliapania základných ľudských práv a dôstojnosti človeka, nechceme, aby mali zosobnenú skúsenosť s vyššie opísanými javmi.

Žiadame, aby pri výbere povinnej alebo odporúčanej literatúry MŠVVaŠ SR, resp. ŠPÚ spolupracoval so Slovenskou asociáciou učiteľov slovenčiny, prípadne ďalšími stavovskými organizáciami školstva.

Petíciu môžete podpísať TU .