fbpx

Združenie katolíckych škôl sa zapojilo do legislatívnych procesov

V júli bol v medzirezortnom rozporovom konaní (MPK) „Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o spôsobe používania učebníc, učebných textov a pracovných zošitov“. Združenie katolíckych škôl Slovenska v rámci MPK vyjadrilo výhrady voči niektorým skutočnostiam návrhu vyhlášky. Najväčší problém tejto vyhlášky vidí Združenie katolíckych škôl Slovenska v riziku  zvýšenia byrokracie a administratívnej záťaže, preto namietalo povinnosť uvádzania piatich kategórií pri evidencii učebníc (a) názov, b) autor, c) kód a medzinárodné štandardné číslo, d) evidenčné číslo a rok používania didaktického prostriedku poskytnutého žiakovi, e) cena. Návrh vyhlášky si môžete pozrieť tu: tu .

V auguste 2017 bolo v medzirezortnom rozporovom konaní „Správa o priebehu a výsledkoch prerokovania Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa pred Výborom OSN pre práva dieťaťa a návrh gescie k Záverečným odporúčaniam Výboru OSN pre práva dieťaťa“. Združenie katolíckych škôl Slovenska vyjadrilo niekoľko vážnych výhrad k tejto správe.  Výbor OSN pre práva dieťaťa žiada od Slovenska zákaz hniezd záchrany, úplný zákaz telesného trestu v rodine, ďalej žiada bezproblémový prístup adolescentných dievčat k finančne dostupnej antikoncepcii, žiada univerzálne krytie antikoncepcie a vykonávanie potratov z verejného zdravotného poistenia a odstránenie požiadavky na súhlas rodiča pri žiadosti o potrat u neplnoletých, ako aj zákaz uplatňovania výhrady vo svedomí. Po vznesení zásadných pripomienok bolo ZKŠS prizvané na prerokovanie pripomienok. ZKŠS na rokovaní požiadalo, aby Slovensko predmetné odporúčania odmietlo, resp. aby minimálne neodporúčalo ich implementáciu.

Link na Správu nájdete tu .