fbpx

HROMADNÁ PRIPOMIENKA – PROSBA O PODPORU

Vážení rodičia, kolegovia, priatelia,
dovoľujeme si Vás požiadať o podporu hromadnej pripomienky, ktorej zámerom je zabrániť tomu, aby mohla byť zo siete škôl vyradená škola alebo školské zariadenie aj bez uvedenia dôvodov pre jej vyradenie. V opačnom prípade hrozí, že aj kvalitná a žiadaná škola sa môže stať obeťou „optimalizácie“ školskej siete realizovanou úradníckym štátnym aparátom.
Čo sa stalo?
Ministerstvo školstva predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Novelou sa okrem iného navrhuje, aby MŠVVaŠ mohlo kvôli zefektívňovaniu siete škôl a školských zariadení pružne rozhodnúť o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete aj bez návrhu na vyradenie zo siete a z akéhokoľvek dôvodu (resp. bez uvedenia dôvodu).
Navrhovaná novela nezabezpečuje predvídateľnosť postupu ministerstva školstva a vytvára možnosť na politické ovplyvňovanie podoby siete škôl a školských zariadení. To môže mať za následok netransparentné a nedostatočne odôvodnené zatváranie aj kvalitných škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa a s možným negatívnym vplyvom na prístup detí ku kvalitnému vzdelávaniu.
Máme 2 dni na to, aby sme do stredy 14.10. 2020 nazbierali minimálne 500 podpisov pod HROMADNÚ PRIPOMIENKU, v ktorej žiadame vypustenie bodu 11 čl. I novely zákona č. 596/2003 Z.z. zo strany predkladateľa a otvorenie širokej odbornej diskusie na túto tému mimo času trvania núdzového stavu a s tým spojeného skráteného plynutia lehôt a ďalších negatívnych vplyvov na pripomienkovacie konanie v tak závažnej veci, akou je vyraďovanie škôl a školských zariadení zo siete.
Čo môžete urobiť?
1. Pripojte svoj podpis pod úplné znenie pripomienky: https://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1160756
2. Zdieľajte túto informáciu so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach, na webových stránkach, informujte ich o tom, že aj Vaša škola/školské zariadenie môže byť obeťou práve jedného slovka, ktoré sa dnes dostane do novely zákona…
3. Zdieľajte s nami ďalšie aktivity na podporu hromadnej pripomienky, aby sme inšpirovali aj ostatných.
Ďakujeme Vám za podporu!
p.s. Hromadnú pripomienku podporil aj otec arcibiskup Bernard Bober, predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo.
Prajem všetkým Vám požehnaný čas,
Mgr. Daniel Masarovič
prezident ZKŠS