fbpx

Deň počatého dieťaťa

Blíži sa 25. marec, deň, v ktorom si pripomíname Deň počatého dieťaťa (DPD). Dátum vychádza zo sviatku Zvestovania Pána, ktorým slávime počatie Ježiša Krista. Nie náhodou je tento deň aj Dňom zápasu za ľudské práva.

Pri tejto príležitosti Vás chceme motivovať, aby sa aj Vaši žiaci, študenti, učitelia a katechéti zapojili do šírenia myšlienky úcty k životu, obzvlášť k počatému životu. Mnohí tak robili už po minulé roky. Kampaň Deň počatého dieťaťa koordinuje Fórum života, ale závisí od verejnosti, a teda aj od Vás, či sa myšlienka udomácni v čo najširšej spoločnosti.

Do kampane, ktorá tento rok bude prebiehať v dňoch od 19. do 26. marca, sa môžete zapojiť viacerými spôsobmi, Vašej kreativite sa však medze nekladú:

  1. Zhotovením, nosením a rozdávaním bielej stužky

Úctu k životu každého človeka vyjadrujeme nosením bielej stužky, ktorá je základným symbolom kampane. So žiakmi, študentmi si môžete pripraviť biele stužky (cca. 10 cm na jednu stužku) a pripnúť si ich na odev. Žiaci, študenti môžu rozdávať bielu stužku ostatným učiteľom, žiakom, študentom vo Vašej škole, prípadne aj mimo školy napr. na ulici, vo farnostiach a v spoločenstvách medzi rovesníkmi s poznámkou, že si vážime ľudský život nielen od narodenia, ale už od počatia. Stužku môžete nosiť aj po celý rok.

  1. Zorganizovaním Oslavy počatín

V minuloročnej kampani sa ujala myšlienka „Oslavy svojich počatín“ (s koláčikmi, príp. nápojmi alebo inými sladkosťami podobne ako pri oslave narodenín), lebo život každého z nás sa začal počatím a teda Deň počatého dieťaťa je sviatkom každého z nás! Takto cez uvedomenie si hodnoty svojho vlastného života od počatia má každý príležitosť, uvedomiť si hodnotu života všetkých počatých ľudských bytostí – čiže aj nenarodených detí. Študenti mali z tejto aktivity radosť, diskutovali o nej a cítili, že pre ochranu života niečo konkrétne urobili.

  1. Zorganizovaním koncertu za život

Ak máte na škole spevácky zbor alebo hudobnú či tanečnú skupinu, zorganizujte si „Koncert za život“ na Vašej škole, prípadne v obci, vo farnosti. Osloviť môžete aj verejne pôsobiacich umelcov. Fórum života bude organizovať Koncert za život v Bratislave s komorným orchestrom ZOE, huslistom Jurajom Tomkom a spisovateľom Danielom Hevierom 21. marca o 18:30 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

  1. Zorganizovaním diskusií na tému ochrany života od počatia

Je dôležité viesť mladú generáciu k úcte k životu každého človeka a zdôrazňovať potrebu jeho ochrany v každej jeho forme, a teda už od počatia až po prirodzenú smrť. O týchto témach môžete diskutovať s Vašimi žiakmi, študentmi v rámci vyučovacích hodín alebo zorganizovať besedu, kolokvium väčšieho rozsahu a prizvať si odborníkov na túto tému.

  1. Duchovnou podporou

Duchovná podpora je pre úspešnosť kampane veľmi dôležitá. Podporiť nás môžete osobnou alebo skupinovou modlitbou. Povzbudiť duchovných otcov, aby odslúžili bohoslužbu za život vo Vašej škole, farnosti a mali v rámci týchto bohoslužieb aj kázeň k témam ochrany života, prípadne zorganizovať púť za život. Fórum života organizuje 19. marca Púť za život v Rajeckej Lesnej, na ktorú Vás srdečne pozývame.

Akciu možno obohatiť letákmi a plagátmi, ktoré Vám na požiadanie pošle Fórum života, prípadne vlastnými grafickými nápadmi. K dispozícii máme aj manuál pre dobrovoľníkov, ktorý Vám môže byť nápomocný, ak sa chcete do kampane zapojiť. Odporúčame Vám sledovať webovú stránku www.25marec.sk, kde nájdete všetky potrebné informácie ku kampani. Zapojiť sa môžete aj do našej fotografickej súťaže.

Cieľom kampane DPD je osloviť najmä mladých ľudí s myšlienkou úcty k životu ako základnej hodnoty, na ktorej stojí spoločnosť, a motivovať ich, aby sa pre ňu aktívne angažovali. Zapojením sa do kampane DPD môžu školy prispieť k výchove mladej generácie schopnej chrániť hodnoty života od počatia.

Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť život.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

predsedníčka Fóra života, o. z.