fbpx

A Slovo bolo u Boha

Aj v tomto školskom roku Vás pozývame zapojiť sa do súťaže „…a Slovo bolo u Boha“.

Poslaním súťaže „… a Slovo bolo u Boha …“ je rozvíjať záujem o hodnotnú literatúru, spoznať krásu kresťanskej literatúry, prehlbovať vzťah a úctu k materinskej reči, vytvárať dobré podmienky na umelecký prednes literatúry, podporovať odborný rast talentovaných žiakov a dať im príležitosť spoznať krásu kultivovaného prejavu nielen v slove, ale i vo výtvarnom prejave; umožniť učiteľom a žiakom vymeniť si skúsenosti a prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov.

Termíny celoslovenského kola a krajských kôl súťaže:

Súťaž „…A Slovo bolo u Boha“ šk. rok 2017/2018

Celoslovenské kolo: 07.04.2018; Spojená škola sv. Rodiny, Gercenova 10, 851 01 Bratislava

Krajské kolá:

Kraj Miesto konania Dátum
Banskobystrický Katolícke gymnázium Š. Moysesa,

Banská Bystrica

28.11.2017
Bratislavský Spojená škola sv. Františka Assiského,

Malacky

15.02.2018
Nitriansky Základná škola sv. Dona Bosca,

Topoľčany

23.11.2017
Trenčín Základná škola sv. Andreja – Svorada a Benedikta, Trenčín 08.12.2017
Trnava Gymnázium Angely Merici

Trnava

01.02.2018
Západ KE a PO Cirkevná spojená škola, Poprad 20.01.2018
Východ KE a PO Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda,

Humenné

08.12.2017
Žilina Gymnázium sv. Andreja,

Ružomberok

 

06.12.2017

 

Témy na výtvarnú časť súťaže  …A Slovo bolo u Boha… – Slovom o Tvojej láske 2018:

 1. Každý deň je dar
 2. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky. Pane Bože všemohúci (Zjv 15,3)
 3. Pán je môj Pastier, nič mi nechýba (Ž 23)
 4. Kristus svetlo sveta

Podmienky: Formát: maximálne A3, t. j. 29,7 x 42cm(väčšie práce nebudú zaradené!!!).

Technika ľubovoľná. Suché pastely a práce s uhlom je potrebné dobre zafixovať fixatérom, prípadne lakom na vlasy tak, aby sa nerozmazávali.

Ostatné práce je treba zozadu čitateľne označiť školou, celým menom, témou a vekom (triedou) žiaka.

Práce iného druhu (plastiky, sochy a pod.) sa nebudú hodnotiť.

Práce zostávajú celý jeden školský rok vystavené prilepené na paneloch vo vestibule usporiadateľa – NEVRACIAME ICH!

Kategórie pre hodnotenie:

 1. kategória – žiaci 1.-4. ročníka ZŠ
 2. kategória – žiaci 5.-9. ročníka ZŠ, resp. prímy až kvarty gymnázií.

Práce je potrebné poslať do 28. februára 2018 na adresu:

Spojená škola Svätej Rodiny; Gercenova 10; 851 01 Bratislava.

……………

Organizačný poriadok súťaže „…a Slovo bolo u Boha…“

Tento organizačný poriadok vydáva Združenie katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS) a je vypracovaný v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach.

PRVÁ ČASŤ

Čl. 1 Poslanie súťaže

Poslaním súťaže „… a Slovo bolo u Boha …“ je:

a) rozvíjať záujem o hodnotnú literatúru;

b) spoznať krásu kresťanskej literatúry;

c) prehlbovať vzťah a úctu k materinskej reči;

d) vytvárať dobré podmienky na umelecký prednes literatúry;

e) podporovať odborný rast talentovaných žiakov;

f) dať príležitosť žiakom spoznať krásu kultivovaného prejavu nielen v slove, ale i vo výtvarnom prejave;

g) umožniť učiteľom a žiakom vymeniť si skúsenosti;

h) prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov.

 

Čl. 2 Charakter súťaže

1) Súťaž je organizovaná ako dobrovoľná záujmová činnosť žiakov základných a stredných škôl na Slovensku.

2) Súťaž sa usporadúva každoročne.

3) Činnosť učiteľov a žiakov základných a stredných škôl na súťaži sa hodnotí ako činnosť priamo súvisiaca s výchovno-vzdelávacím procesom na školách a je možné ich morálne a finančne oceniť.

 

Čl. 3 Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže

1) Hlavným organizátorom a vyhlasovateľom súťaže „…a Slovo bolo u Boha…“ je ZKŠS.

2) Spoluorganizátorom a realizátorom súťaže je Spojená škola sv. Rodiny, Gercenova 10, Bratislava, https://skolasvr.edupage.org/ .

 

Čl. 4 Finančné zabezpečenie súťaže

Materiálne zabezpečenie celoslovenského kola súťaže sa realizuje pomocou finančného príspevku:

a) z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR;

b) iných sponzorov.

 

Čl. 5 Identifikačné údaje a kontaktné údaje organizátora súťaže

Hlavným organizátorom súťaže je: Združenie katolíckych škôl Slovenska sídlo: Kapitulská 11, 814 99 Bratislava korešpondenčná adresa: Karloveská 32, 841 04 Bratislava tel. č.: 0903 519 158 e-mail: tajomnik@zkss.sk web: www.zkss.sk ,

 

DRUHÁ ČASŤ: Organizácia súťaže

Čl. 6 Kategórie súťažiacich a súťažné kolá

1) Celoslovenská súťaž sa koná v mesiaci marec alebo apríl. Súťaž má dve časti: recitačnú a výtvarnú.

A. RECITAČNÁ súťaž

2) Súťaž v prednese kresťanskej literatúry sa delí na prednes:

a) kresťanskej poézie;

b) kresťanskej prózy.

3) Súťažiaci sú rozdelení do piatich kategórií:

1. kategória – 1. a 2. ročník základných škôl

2. kategória – 3. a 4. ročník základných škôl

3. kategória – 5. a 6. roč. základných škôl a 1. ročník osemročných gymnázií

4. kategória – 7. až 9. roč. základných škôl a 2., 3. a 4. ročník osemročných gymnázií

5. kategória – stredné školy.

 

4) Organizáciu školských kôl a krajských kôl súťaže zabezpečujú cirkevné školy, ktoré vysielajú na celoslovenské kolo iba víťazov krajských kôl v jednotlivých kategóriách v prednese poézie a prózy.

B. VÝTVARNÁ súťaž

5) Na každý ročník súťaže sú vyhlásené tri témy na výtvarné spracovanie. Vyhlasovateľom tém je Spojená škola Svätej Rodiny v Bratislave, ktorá uvedenú časť súťaže organizačne zabezpečuje. Súťaž výtvarných prác sa vyhlasuje dva mesiace pred termínom konania celoslovenskej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy.

6) Technika vypracovania výtvarných prác je ľubovoľná vo formáte max. A3.

7) Súťažiaci sú rozdelení do štyroch kategórií: 1. kategória – 1. a 2. ročník základných škôl 2. kategória – 3.a 4. ročník základných škôl 3. kategória – 2. stupeň základnej školy a 1. až 4. ročník osemročných gymnázií

8) Výtvarné práce hodnotí trojčlenná odborná porota najneskôr deň pred konaním súťaže v prednese kresťanskej literatúry.

9) Vernisáž výtvarných prác trvá zvyčajne 1-2 mesiace v priestoroch Spojenej školy Svätej Rodiny v Bratislave.

10) Víťazné práce sa autorom nevracajú, ale sú súčasťou „Galérie víťazných výtvarných prác“ v mieste konania súťaže.

11) Ostatné výtvarné práce sa vracajú na požiadanie príslušnej školy, najneskôr do konca školského roka.

12) Žiaci, ktorých výtvarné práce sa umiestnili na 1. až 3. mieste alebo dostali čestné uznanie, získavajú vecné ceny a diplom.

 

Čl. 7 Spôsob hodnotenia súťaže

1) Úroveň prednesu a vhodnosť výberu ukážky hodnotí najmenej trojčlenná odborná porota.

2) Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1., 2., a 3. mieste alebo podali pozoruhodný výkon, sú odmenení vecnými cenami, ostatní súťažiaci získavajú spomienkový predmet. Všetci žiaci získajú diplom podľa umiestnenia.

3) Účastníci súťaže si môžu zvoliť text z poézie, či prózy v akomkoľvek žánri, v maximálnej dĺžke 4 minúty pre poéziu a 5 minút pre prózu.

4) Pri prekročení stanoveného časového limitu nemôže byť prednášajúci ocenený.

5) Texty je treba predniesť naspamäť.

6) Texty môžu byť ucelené, tiež úryvky, alebo montáže.

7) K prihláške je potrebné pripojiť počítačom prepísaný text vo worde (formát A4, okraje z každej strany 1,5 cm, písmo Times New Roman, veľkosť 14), v ktorého záhlaví budú uvedené nasledovné údaje:

– meno recitátora,

– kategória,

– meno autora, v prípade prekladu aj prekladateľa,

– názov ukážky.

Neuvádza sa názov školy recitátora. Tento údaj bude zverejnený až po vyhodnotení pri vyhlásení výsledkov súťaže a to tak, že najprv bude uvedený názov ZUŠ (ak žiak navštevuje umelecký odbor, v ktorom bol pripravovaný na súťaž) a potom sa uvedie názov kmeňovej školy, ktorej je recitátor žiakom.

8) Hodnotiace kritériá:

a) Dramaturgická príprava predlohy:

* vhodnosť výberu textu podľa kategórie, veku a typu recitátora

* myšlienková a umelecká náročnosť predlohy

* originalita a objavnosť predlohy

* správne pochopenie obsahu a zmyslu textu

* rozbor, členenie a úprava predlohy

* vystihnutie žánrových a štýlových osobitostí textu

* aktuálny výklad recitovaného textu

b) Tvorivosť a osobnostný prístup recitátora

* schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora

* schopnosť vytvorenia vzťahu, názoru a postoja k textu

* hlasová a rečová technika recitátora

* originalita a kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania

* tvorivá práca s recitátorskými výrazovými prostriedkami

* funkčnosť použitia verbálnych a neverbálnych prostriedkov

* výstavba, gradácia a pointovanie prednesu

* miera rozumovej a citovej účasti na prednese

 

c) Pôsobivosť prednesu na recitátora

* kontakt a adresnosť s poslucháčmi

* presvedčivosť interpretácie

* pôsobenie recitátora ako osobnosti a originálnosť jeho výkonu

 

Čl. 8 Účasť v súťažiach

1) Účasť súťažiacich je:

a) dobrovoľná;

b) považuje sa za činnosť priamo súvisiacu s vyučovaním a v príslušnej škole môže byť ocenená slovným ohodnotením alebo pochvalou riaditeľa školy.

 

2) Súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka s účasťou v súťaži si príslušná škola zabezpečí ak:

a) sa súťaž koná mimo bydliska žiaka;

b) nie je v čase vyučovania;

c) obsahuje materiálne a finančné výdavky na žiaka;

d) by mohlo nastať zdravotné riziko.

 

3) Žiak môže súťažiť iba v kategórii, ktorá zodpovedá jeho ročníku.

4) Škola môže prihlásiť žiaka do súťaže najneskôr dva týždne pred konaním súťaže, pričom prihlášku potvrdí riaditeľ školy svojím podpisom a pečiatkou školy.

 

Čl. 9 Povinnosti a práva súťažiacich

1) Súťažiaci je povinný:

a) akceptovať pravidlá a podmienky súťaže;

b) rešpektovať pokyny organizátorov súťaže.

 

2) Súťažiaci má právo:

a) na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže;

b) žiadať od vyhlasovateľa potvrdenie o účasti, prípadne o umiestnení v súťaži.

 

Čl. 10 Bezpečnosť a ochrana zdravia súťažiacich

1) Pri organizovaní súťaže musia organizátori dôsledne dodržiavať bezpečnostné a hygienické pravidlá platné pri práci s deťmi a mládežou.

2) Za bezpečnosť a hygienu zodpovedá:

a) v školskom a krajskom kole riaditeľ príslušnej školy a učiteľ poverený organizovaním;

b) v celoslovenskom kole pedagogický sprievod žiaka (príp. rodič.) a pracovníci poverení organizovaním súťaže.

 

TRETIA ČASŤ

Čl. 11 Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže „… a Slovo bolo u Boha …“, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2013-21544/60344:2-916. Čl. 12 Schválenie a účinnosť Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 05.10.2017 pod číslom 2017/14416:2-10H0 s účinnosťou od 01.01.2018.

 

 

Hodnotiace kritériá umeleckého prednesu

(Príloha Organizačného poriadku)

 1. Účastníci súťaže si môžu zvoliť text z kresťanskej poézie, či prózy v akomkoľvek žánri,  v maximálnej dĺžke 4 minúty pre poéziu a 5 minút pre prózu, na 2. a 3.stupni maximálne 5 minút pre poéziu a 7 minút pre prózu. U dospelých maximálne  10 minút v akomkoľvek žánri.
 2. Pri prekročení stanoveného časového limitu nemôže byť prednášajúci ocenený.
 3. Texty je treba predniesť naspamäť.
 4. Texty môžu byť ucelené, tiež úryvky, alebo montáže.
 5. K prihláške je potrebné pripojiť text písaný na stroji, alebo kópia z knihy, a to v 3 výtlačkoch s uvedením názvu, autora, u cudzích autorov aj prekladateľa. Všetky výtlačky musia byť čitateľné.
 6. Výkony účastníkov hodnotí odborná porota.
 7. Všetci účastníci majú povinnosť zúčastniť sa slávnostného odovzdávania cien.