fbpx

ZKŠS sa zúčastnilo rozporového konania k Návrhu Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019

Združenie katolíckych škôl Slovenska podalo k 19. októbru 2015 pripomienky k Návrhu Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019. Podľa Združenia katolíckych škôl Slovenska Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019 predstavuje ideologickú indoktrináciu do škôl, médií, kultúry, súdnictva a  zdravotníctva. Akčný plán LGBTI pripravuje podmienky na legalizáciu registrovaných partnerstiev aj s novými sociálnymi dávkami, pričom klasická rodina nemá žiadny akčný plán ani národnú stratégiu ochrany rodiny. Akčný plán pre LGBTI ľudí neprimerane zvýhodňuje jednu skupinu ľudí, ktorá sa v spoločnosti – podľa odbornej literatúry – vyskytuje v minimálnom percente až promile. Sloboda názoru a sloboda prejavu osôb LGBTI pritom nesmie byť zameraná proti slobode prejavu ostatného obyvateľstva. Preto sme žiadali Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019 stiahnuť z medzirezortného pripomienkového konania a nepokračovať v jeho príprave. Kompletné pripomienky si môžete prečítať TU .

V pondelok 23. novembra 2015 sa prezident ZKŠS Ján Horecký a tajomníčka ZKŠS Renáta Ocilková spolu s predstaviteľom Fóra kresťanských inštitúcií Pavlom Kosseyom zúčastnili rozporového konania k predmetnému materiálu. Hneď v úvode rokovania zástupcovia ZKŠS a FKI vyjadrili názor, že celková filozofia dokumentu je nebezpečná nielen pre deti, ale pre celú spoločnosť vrátane dotknutých osôb (cieľovej skupiny Akčného plánu). Pripomienka o zrušení indoktrinácie rodovej ideológie do škôl bola akceptovaná čiastočne, nakoľko v materiáli (po pripomienkach aj MŠVVŠ SR) bude vypustená úloha „urobiť analýzu pedagogických osnov, metodík a učebných materiálov a navrhnúť materiály poskytujúce vhodné informácie o LGBTI ľuďoch, sexuálnej orientácii a rodovej identite“. Naša zásadná pripomienka, aby bol nebol používaný termín „rodová identita“, je tiež akceptovaná čiastočne, nakoľko pojem „rodová identita“ sa v texte nahradzuje iným slovami podľa kontextu. Taktiež požiadavka vypustiť úlohu „o nakupovaní kníh do knižníc o problematike LGBTI“ bola akceptovaná čiastočne, nakoľko sa táto úloha nahradila zadaním informovať o problematike LGBTI prostredníctvom disponibilných knižničných fondov a na základe dopytu. Ján Horecký poukázal na to, že voči predkladanému dokumentu malo výhrady aj ministerstvo školstva a zdôraznil, že učiteľom zo svojej prirodzenosti záleží na tom, aby sa deti navzájom rešpektovali a vážili si jeden druhého bez ohľadu na akúkoľvek odlišnosť. Podľa Renáty Ocilkovej kozmetické úpravy dokumentu tento problém nevyriešia a preto znova žiadala celý dokument stiahnuť. V závere Pavol Kossey vyjadril nádej, že v tejto kontroverznej téme vláda pokračovať nebude, v opačnom prípade sa mimovládne organizácie znova ozvú. Materiál bude posunutý na rokovanie Vlády SR s rozporom.

Súčasná verzia dokumentu zatiaľ nie je známa, nakoľko Akčný plán pripomienkovalo viacero subjektov.